Zde jsou vkládány vaše dotazy, názory a připomínky. Správce stránek si vyhrazuje možnost jejich krácení a jazykové úpravy.

Je pravda, že po roce 2020 se budou moci stavět pouze domy bez spotřeby energie zvenku?

Nejen ekologové, ale i klimatologové a politici si dnes již uvědomují, že pokud se něco v současném způsobu bydlení, dopravy a stavění nezmění, tak se svět ocitne ve velkých problémech, spojených s globální klimatickou změnou. Hledají se i cesty, jak se na tyto změny adaptovat. EU přijala opatření, která se promítla i do našeho zákona o hospodaření s energií. Zákon stanoví, že od 31.12.2020 musí splnit standard budov s téměř nulovou spotřebou energie všechny nové budovy, veřejné i soukromé. Jedná se o budovy, jejichž energetická náročnost bude velmi malá, s tím, že většina této nízké spotřeby bude pokryta energií získanou z obnovitelných zdrojů, například z fotovoltaických panelů na střeše.

Jak poznám, jestli správně, dostatečně, ale ne zase příliš, větráme?

V ovzduší interiéru budovy je velké množství různorodých látek, které se průběžně uvolňují z našich těl, z našich činností, z nábytku a vybavení, ale i ze stavebních konstrukcí samotných (například metan, radon, formaldehyd, směsi organických sloučenin VOC ). Ne všechny, ale velké množství těchto látek, je zdravotně závadných nebo i jedovatých. Vyšší koncentrace těchto látek při nedostatečném větrání může způsobovat bolesti hlavy, vyčerpání, různé alergie, i rakovinu či smrt. Právě díky tomu, že v místnostech pobýváme velkou část dne, vliv těchto látek na náš organismus narůstá.

Dýcháním uvolňujeme do ovzduší zejména kysličník uhličitý CO2, který nejlépe ze všech látek vypovídá něco o tom, kolik jsme toho „nadýchali“. Proto měření hladiny CO2 ve vzduchu je hlavním ukazatelem vyvětrání místnosti. Hodnota CO2 by neměla překročit množství 1000, resp. 1500 ppm.

Opatřením pro odvedení vznikajících „škodlivin“, je přirozené nebo umělé větrání. Přestože větrání je opatření energeticky vždy značně náročné (v současném trendu šetření energií se hledají spíše možné cesty úspor), je nutné se smířit s tím, že hygienické a provozní požadavky na vnitřní prostředí (tedy i větrání) musí být vždy nadřazeny požadavkům energetickým.

Kde najdu aktuální a kompletní žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám?

Kompletní informace jsou na oficiálních stránkách MŽP a SFŽP na adrese www.novazelenausporam.cz. Zde se dá také stáhnout žádost a všechny potřebné přílohy.

Je možné žádat také o podporu na realizaci fotovoltaické elektrárny?

Ano, je to možné, při splnění některých podmínek. Elektrárna musí být provozována za účelem především pokrytí vlastních spotřeb objektu, objekt musí být zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům nebo jeho příslušenství, výkon systému elektrárny nesmí překročit 10 kWp a musí být doložen souhlas rozvodného závodu s připojením.

Je provozování FVE ekologické a také ekonomické?

Přestože se najdou jak velcí příznivci, tak i nepřátelé proudu ze sluníčka, tedy OZE (obnovitelného zdroje energie), vychází všechny ukazatele pro FVE jako celospolečensky velmi příznivé. Jak návratnost vložené energie, tak návratnost vložených nákladů. Z tohoto objektivního pohledu se jeví FV panely, tedy obnovitelný a decentralizovaný zdroj energie, jako velmi perspektivní. Není před námi daleko doba, kdy bude nějaký panel na každém větším předmětu, na dopravních prostředcích, na střechách i na fasádách. Takto by bylo možné brzy pokrýt minimálně polovinu celkové spotřeby všech domácností a menších firem.

Výhodou FVE je to, že je to zdroj decentralizovaný, takže neklade velké nároky na přenos, regulaci a zálohování energie. Je dokonce účinnější získávat energii z panelů než pěstovat energetické plodiny na dané ploše, neničí zemědělskou půdu a je po dožití recyklovatelná.

Co to jsou domy s téměř nulovou spotřebou energie?

Tyto domy jsou definovány v zákoně o hospodaření s energií č. 406/2000 Sb. ve znění jeho novel, jako budovy, jejichž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Jsou nějaké dotace také na řešení úspor vody?

Bohužel na tato opatření zatím žádné podpory nejsou. I když se již nabízejí kompletní systémy pro hospodaření s vodou v budovách, užitkovou i dešťovou, jsou podporovány pouze větší projekty zadržení dešťové vody v krajině.

Proč potřebuji pro svůj dům PENB? K čemu mi slouží?

Průkaz energetické náročnosti budovy vyjadřuje jeho celkovou energetickou spotřebu a hospodárnost. Pomocí poměrně složitých propočtů se dostaneme k číslu, podle kterého můžeme dům zařadit do některé ze tříd energetické náročnosti A až G. Podobně jako u auta se v technickém průkazu povinně uvádí spotřeba paliva  l/km, tak se u domů uvádí spotřeba energie na m2 a rok.

Je třeba si uvědomit, že v energeticky nehospodárném domě spálíme za 15 let zbytečně tolik paliva, že za jeho cenu bychom si mohli pořídit již dům nový.

Co znamená pojem energetická udržitelnost?

Udržitelnost znamená, že systém nebo jeho část přečká i období obecného nedostatku, výpadku či havárie. Pro situace výpadku lze připravit různá řešení – zálohování zdrojů, akumulace energie, spuštění lokálních i ostrovních zdrojů, propojení sítí, úspory ve spotřebě apod.  Pro situace nedostatku zdrojů jsou budovy řešeny jako tzv. autonomní (soběstačné). Pro situace havárií a mimořádných událostí jsou budovy řešeny jako bezpečné, s možností ukrytí osob. 

Čím se vyznačuje zelené město?

Zelená města usilují o kvalitu městského prostředí, zejména ovzduší, vod a zeleně.

Cestou k takové kvalitě je především přechod na energetickou soběstačnost využíváním obnovitelné energie, zavádění systémů hospodaření s dešťovou vodou, prosazování tzv. šetrné dopravy a realizace systémů městské zeleně.

Například švédské město Växjö vytápí domy lišejníky a šiškami z okolních lesů, autobusy tu jezdí na místní bionaftu, recykluje se většina městského odpadu, podporuje se chůze pěšky a jízda na kole, solární panely jsou téměř na každém domě.